This Week

Today: 25 Elul
Rosh Chodesh Tishrei: Thursday

Shabbat: 3 Tishrei 5775 Haazinu
Kabbalat Shabbat (Hendon): 18:38
Motzei Shabbat: 19:37

Festival Dates

Rosh HashanahThursday 25/9/2014 - 26/9/2014
Yom KippurSaturday 4/10/2014
SuccotThursday 9/10/2014 - 16/10/2014
ChanukkahWednesday 17/12/2014 - 24/12/2014
10 TevetThursday 1/1/2015
Tu BishvatWednesday 4/2/2015
PurimThursday 5/3/2015
PesachSaturday 4/4/2015 - 11/4/2015 [Easter Sunday 5/4/2015]
Yom HaAtzmautFriday 24/4/2015
ShavuotSunday 24/5/2015 - 25/5/2015
17 TammuzSaturday 4/7/2015
9 AvSaturday 25/7/2015
Copyright © 2008, Kehillat Ohel Avraham
Home| Contact Us